Symboly

V Trenčianskom podolí, v dolnej časti Seleckej doliny sa v minulosti nachádzali štyri menšie samostatné obce: Veľké Stankovce, Malé Stankovce, Rozvadze a Sedličná. Ich blízkosť umocnená stavebnou činnosťou vytvorila podmienky na ich správne zlúčenie v roku 1972. 

Takto vznikla obec s názvom Trenčianske Stankovce.

ErbErb 
V červenom štíte na zlatej pažiti damaškovanej šikmou mrežou postavený strieborne  previazaný snop.
Erb Trenčiansky Stankoviec je evidovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod sign. T - 25/94.

Zástava
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8), bielej (1/8), žltej (2/8), bielej (1/8) a červenej (2/8). Ukončená je tromi cípmi. 

Pečať
Každá zo spomenutých obcí vlastnila svoju pečať. Veľké Stankovce mali v obraze svojej pečate na zemi postavený snop obilia a po jeho bokoch delený letopočet 17-33. Obec túto pečať používala až do roku 1872. V druhej polovici 19.stor. používala aj nápisovú pečať, ale len s iniciálkami W. Sz. (Welké Sztankovce). Ďalšia obrazová pečať zistená na písomnosti z roku 1889 nie je identifikovateľná.
Malé Stankovce na písomnosti z roku 1770 použili pečať prsteňového typu s iniciálkami M. S. Táto pečať je doložená na písomnostiach do roku 1852.
Na ďalšej pečati, zistenej na písomnosti z roku 1881, nie je možné rozoznať detaily v pečatnom poli.
Sedličná nikdy nepoužívala obrazovú pečať. Pečať, doložená na písomnostiach z rokov 1854 - 1873 má v troch riadkoch legendu : Osada Szedlicsna.
Obec Rozvadze má historickú pečať z roku 1733. V jej obraze je sv. Juraj na koni, zabíjajúci draka. 

Autor genealogicko-heraldickej rešerše a návrhu erbu Trenčianskych Stankoviec PhDr. Jozef Karlík celkom prirodzene pre erb obce uprednostnil historický symbol Veľkých Stankoviec. Napokon zo všetkých zlúčených obcí sú v súčasnom názve obce obsiahnuté len Stankovce.