Matrika

MATRIČNÝ ÚRAD
KONTAKT:
Obecný úrad - Matričný úrad Trenčianske Stankovce

Ing. Miroslava Piláthyová, č. tel. +421 901 704 103, pilathyova@trencianskestankovce.sk

SPÁDOVÉ OBCE Matričného obvodu Trenčianske Stankovce

Obec Trenčianske Stankovce - matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 01.01.2002. 

Do matričného obvodu Trenčianske Stankovce patria obce:

 • Trenčianske Stankovce
 • Selec
 • Krivosúd Bodovka.

Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Trenčianskych Stankovciach. Matričný úrad  prijíma ústné a písomné žiadosti obyvateľov, patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých  matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode, bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

V matričnom obvode sa nachádzajú aj matričné záznamy, týkajúce sa obcí Trenčianska Turná,  Veľké Bierovce a Opatovce, ktoré nastali do roku 1950.

Hlavné matričné činnosti

1. Zápis  novorodenca, narodeného v matričnom obvode - vydanie rodného listu

2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva - vydanie sobášneho listu

3. Vybavovanie úmrtia občana, zomrelého v matričnom obvode - vydanie úmrtného listu

4. Vydávanie výpisov z matrík a nazeranie do matrík

5. Vybavovanie matričných dokladov v Osobitnej matrike Bratislava

6. Potvrdenie o prevzatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

 

 

 

ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY - vydanie rodného listu

Narodenie dieťaťa v matričnom obvode Trenčianske Stankovce (doma - nie v pôrodnici) je potrebné nahlásiť na matriku. Matrika zapíše narodenie dieťaťa, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

1. dieťa narodené v platnom manželstve - na matričný úrad sa dostaví spravidla otec dieťaťa a predloží:

 • sobášny list
 • občianske preukazy oboch rodičov

2. dieťa narodené slobodnej matke (aj rozvedená, príp. vdova)

v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike:

 • občiansky preukaz matky

v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike - ak

nebol vykonané pred narodením dieťaťa (platí aj pri dieťati narodenom rozvedenej

matke, príp. vdove):

 • občianske preukazy a prítomnosť oboch rodičov

ak sa dieťa narodí rozvedenej matke predloží ešte

 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

a dieťa narodené vdove, matka predloží ešte

 • sobášny list
 • úmrtný list svojho zomrelého manžela

 Poplatok:  bez poplatku

UZATVORENIE MANŽELSTVA  (aj keď sa jedná o cirkevný sobáš)

1. Ak sú obaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky (SR) a aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v obciach, patriacich do matričného obvodu

 • vyplnia tlačivo žiadosti, ktoré je možné vyzdvihnúť na matričnom úrade
 • vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov na matričnom úrade a podpíše pred matrikárkou

Potrebné doklady:

 • platné občianske preukazy
 • originály vlastných rodných listov
 • u rozvedeného právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • ovdovelý úmrtný list manželského partnera
 • rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenice, u ktorých nie je určené otcovstvo

Poplatok: 

za prijatie žiadosti a za uzavretie manželstva občanov SR vo vlastnom matričnom obvode sa nevyberá správny poplatok.

2. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba, staršia ako 16 rokov, predloží okrem dokladov, uvedených v bode 1. aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

3. Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR, s trvalým pobytom mimo územia matričného obvodu, predkladajú všetky doklady ako v bode 1. matričnému úradu pred ktorým uzavrú manželstvo.

Poplatok

 • matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzavrie vyberie poplatok vo výške  30,-- € 

4. Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva, predloží doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (okrem rodného listu).

Potrebné doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave alebo čestné vyhlásenie s osvedčeným podpisom
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdovelého cudzinca, alebo inú verejnú listinu, potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
 • štátny občan SR predloží všetky doklady, uvedené v bode 1.

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu zmluvu uznávaní verejných listín, musia byť ním predkladané verejné listiny vyššie overené. Listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (okrem dokladov v češtine).

Poplatok:

 • za uzavretie manželstva s cudzincom matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške (platí aj pri sobáši cirkevnou formou). 100,-- € 

2. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne

občianstvo snúbencov), predkladajú žiadosť na uzavretie manželstva a doklady,

uvedené v predchádzajúcich bodoch, ktorémukoľvek matričnému úradu.

Poplatok:

 • matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške  280,-- € 

Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade,

miestne príslušnom podľa sídla kostola, v ktorom bude manželstvo uzavreté.

Snúbenci, pri spisovaní žiadosti (aj pri cirkevnom sobáši), sa môžu dohodnúť:

 • či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom
 • či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko
 • či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko
 • ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí
 • ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto dieťaťa. Otcom dieťaťa sa týmto manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi, priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných prepisov.

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Stankovciach zo dňa 18.12.2006 boli určené:

 • sobášne dni: piatok a sobota - sobášnymi dňami nie sú štátne sviatky
 • sobášne hodiny: od 12.00 do 16.00 hod.
 • sobášna miestnosť: sobášna sieň v budove obecného úradu

Poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo:

 • mimo určenej doby (dňa aj hodiny) 30,-- € 
 • mimo úradne určenej miestnosti  100,-- € 

 

Chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí? - UPOZORNENIE!

Od účinnosti zák.č. 14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dpĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 01.02.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine.

Štátny občan SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad v mieste svojho trvalého pobytu, ktorý mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva nahradzuje potvrdenie o trvalom pobyte z evidencie obyvateľstva a čestné vyhlásenie o osobnom stave urobené pred notárom. Je potrebné, aby občan zistil, či takéto čestné vyhlásenie v príslušnej krajine budú akceptovať.

ÚMRTIE

Úmrtie sa vybavuje na matričnom úrade, miestne príslušnom podľa miesta úmrtia.

Potrebné doklady:

List o prehliadke mŕtveho v 3 vyhotoveniach, vystavený obhliadajúcim lekárom

občiansky preukaz (pri cudzincoch cestovný doklad), príp. rodný a sobášny list zomrelého

Úmrtie vybavujú pozostalí osobne, najneskôr 5 pracovných dní po tom, čo sa dozvedeli o úmrtí. Úmrtný list, ako aj žiadosť o príspevok na pohreb, sa vydáva pozostalým pri vybavovaní úmrtia.

Poplatok:

 • úkony nie sú spoplatnené 

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, t.j. rodný list, sobášny list, úmrtný list alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

Spôsob vyžiadania:

- osobne v kancelárii matričného úradu

- písomne 

Poplatok:

 • za každý exemplár je poplatok  7,-- € 

 

Potrebné doklady:

- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti

- iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka

Matričné výpisy, určené na použitie v cudzom štáte, musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.

 • úkony nie sú spoplatnené.
 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny, v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti alebo obdobnej starostlivosti
 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka.

Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine?

Matričné udalosti štátnych občanov  SR - narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú Osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

UPOZORNENIE:

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis. Občan môže oznámiť matričnú udalosť len prostredníctvom jedného z uvedených orgánov.

Za maloleté dieťa žiada o zápis o narodení rodič.

Potrebné doklady:

Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny; mená, priezviská, rodné čísla (pri cudzincoch dátumy narodení) svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.

Poplatok:

 • žiadosť o zápisy matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  15,-- € 

Tlačivá:

Zápis o narodení 

Zápis o uzavretí manželstva 

Zápis o úmrtí 

 

POTVRDENIE O PRIJATÍ PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE

Rozvedený manžel(ka), ktorý po uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela, môže do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť príslušnému matričnému úradu, do ktorého matriky bol vykonaný zápis o uzavretí manželstva, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. O tom, že oznámenie o opätovnom prijatí priezviska sa vzalo na vedomie a poznamenalo v knihe manželstiev, vydá matričný úrad potvrdenie.

Potrebné doklady:

- žiadosť

- platný doklad totožnosti

- sobášny list

- právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode

Poplatok:

 •   bez poplatku