Požiarna prevencia

 

Znak hasičiPOŽIARNA  PREVENCIA  PREDOVŠETKÝM

Poslanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR počnúc dobrovoľnými požiarnymi zbormi až po republikovú organizáciu je organizačnými, preventívnymi, zásahovými a ďalšími opatreniami napomáhať predchádzaniu požiarov a v prípade ich vzniku podieľať sa na ich rýchlej a úspešnej likvidácii bez nároku na finančné ohodnotenie.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť kvzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,
c) rozhoduje ov ylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane  pred požiarmi:

a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),
b) vr odinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo vužívaní fyzických osôb.

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s dobrovoľným  hasičským zborom. 

Kontrolné skupiny a obsah preventívnych protipožiarnych kontrol.

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolne skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:

a, dokumentácia ochrany pred požiarmi

b, vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi

c, skladovanie horľavých látok

d, stav prístupových ciest k rozvodovým zariadeniam elektrickej energie, plynu, stav únikových ciest a ich označenie

e, vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi

f, umiestnenie a inštalácia tepelných elektrických elektrotepelných plynových a iných  spotrebičov

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

PREVENTÍVNE   HLIADKY   v Obci Trenč. Stankovce.

Bude doplnene.


Administratíva a vydávanie rozhodnutí Zuzanna Tanáčová - Obecný úrad.

Vykurovanie