Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia v znení dodatku č. 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenník prác a služieb poskytovaných občanom s trvalým pobytom v obci Trenčianske Stankovce platný od 1.1.2024 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenník prác a služieb poskytovaných podnikateľom a občanom bez trvalého pobyt v obci Trenčianske Stankovce platný od 1.1.2024 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trenčianske Stankovce 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 04/2023 o organizácii miestneho referenda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 2/2023 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Trenčianske Stankovce 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Stankovce č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Stankovce č.2/2021 o poskytovaní príspevku na zabezpečenie základných životných potrieb

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Stankovce o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia č. 1/2022 

Dodatok č.1 k VZN/2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Stankovce č. 2/2021 o poskytovaní príspevku na zabezpečenie základných životných potrieb

Dodatok č.1 k VZN 2/2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce 

Dodatok k VZN obce Trenčianske Stankovce č.1/2021 

Dodatok 2 k VZN obce Trenčianske Stankovce č.1/2021 

Dodatok č.3 k VZN 1/2021 

____________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trenčianske Stankovce 

Dodatok č.1 k VZN 4/2020 

____________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce TS

výkres č.7

výkres č.8

____________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Trenčianske Stankovce.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Stankovce č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk

____________________________________________________________________________

VZN  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Trenčianske Stankovce 1/2018

____________________________________________________________________________

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Obce Trenčianske Stankovce č.2/2017

____________________________________________________________________________

VZN o organizácii miestneho referenda č. 1/2017 

____________________________________________________________________________

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Trenčianske Stankovce č. 7/2016

____________________________________________________________________________

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trenčianske Stankovce č. 5/2016

Dodatok č.1 k VZN 5/2016 

____________________________________________________________________________

VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Trenčianske Stankovce č. 4/2016

____________________________________________________________________________

VZN č. 2/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

____________________________________________________________________________

VZN , ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce a ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Trenčianske Stankovce č.1/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu obce Trenčianske Stankovce". č.1/2016

 

____________________________________________________________________________

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce

____________________________________________________________________________

 

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2014

____________________________________________________________________________

VZN č. 4/2013 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Trenčianske Stankovce

____________________________________________________________________________

 

VZN o podmienkach držania psov vobci Trenčianske Stankovce č.1/ 2013

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov

____________________________________________________________________________

VZN č. 2/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianske Stankovce

Uznesenie č. 102021

____________________________________________________________________________

VZN č. 1/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť schváleného "Územného plánu obce Trenčianske Stankovce"

____________________________________________________________________________

VZN č. 1/2010 o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Trenčianske Stankovce

____________________________________________________________________________