Voľby 2022

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 hod.

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID 19 - informácie 

Žiadosť  o špeciálny spôsob hlasovania možete podať telefonicky zapisovateľovi
miestnej volebnej komisie:
Ing. Miroslave Piláthyovej , tel .č. 0901 704 103, 0908 222 505

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/209/20220610

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

Obec Trenčianske Stankovce v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým, že počet občanov ku dňu vyhlásenia volieb (t. j. k 10. 06. 2022) je 3 419.

Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Stankovce, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 35/2022 zo dňa  27.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Stankovce bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 

Za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Trenčianske Stankovce bola vymenovaná Ing. Miroslava Piláthyová.

Menovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie 

Kontakt

Telefón:          +421 32 65 766 24, +421 901 704 103

E-mail:            pilathyova@trencianskestankovce.sk

Adresa:           Obecný úrad, 913 11 Trenčianske Stankovce 362

Uvedená emailová adresa je určená aj na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v obci Trenčianske Stankovce.

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod. V prípade potreby odovzdania kandidátnych listín 30.08.2022 po skončení úradných hodín t.j. po 15.30 hod., prosím kontaktujte telefonicky zapisovateľku miestnej volebnej komisie - Ing. Miroslavu Piláthyovú na tel. č. 0901 704 103, 0908 222 505, prípadne osobne na adrese Trenčianske Stankovce č.d. 513.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie v úradných hodinách Obecného úradu v Trenčianskych Stankovciach a v posledný deň t.j. 30.08.2022 (utorok) do 24.00 hod.

Minimálny počet podpisov 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Volebné okrsky a miestnosti 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Trenčianske Stankovce 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v obci Trenčianske Stankovce 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu TSK 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK 

Výsledky voliev do orgánov samosprávy obcí zo dňa 29.10.2022 v obci Trenčianske Stankovce