Evidencia obyvateľstva

KONTAKT:

Obecný úrad Trenčianske Stankovce - Ohlasovňa pobytu

Ing. Miroslava Piláthyová, č. tel. +421 901 704 103

pilathyova@trencianskestankovce.sk

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2006. Občan môže mať na území SR v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt. Prechodný pobyt nemôže mať občan v tom istom objekte ako má evidovaný trvalý pobyt

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU (TP)

Potrebné doklady:

 •  platný občiansky preukaz
 • ak ide o hlásenie TP dieťaťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, nie staršie ako šesť mesiacov (ak sa jedná o hlásenie trvalého pobytu občana SR, ktorý sa prihlasuje z iného štátu)
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve (napr. budovy, jej časti rodinného domu alebo bytu – v každom prípade musí ísť o budovu alebo časť budovy, ktorá je označená súpisným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu)
 • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov v prípade hlásenia TP do budovy, ktorej nie je vlastníkom (vlastník alebo vlastníci podpíšu súhlas k prihláseniu pobytu pred pracovníkom ohlasovne)- súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka, príp. nájomcu
 • vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorý bude zaslaný do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU môže ohlasovňa pobytu vykonať:

Na základe žiadosti občana, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia:

 • priamo v ohlasovni
 • cestou zastupiteľského úradu - poštou          
 • splnomocneným zástupcom

Samotnou ohlasovňou na základe:

 • oznámenie o zmene TP inou ohlasovňou
 • ak občan zomrel, alebo ho vyhlásili za mŕtveho
 • ak prihlásenie bolo  vykonané na základe neplatných alebo sfalšovaných dokladov
 • na návrh občana, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti –žiadateľ predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva.  Návrh na zrušenie TP nie je možné podať voči manželovi -manželke a nezaopatrenému dieťaťu.
 • na návrh občana, ktorý má súdne rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • ak budova, v ktorej mal občan TP, zanikla
 • na základe ohlásenia pri odchode do zahraničia

HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU (PP)

Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní. Tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní .

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov.

Potrebné doklady:

 • všetky doklady ako v prípade hlásenia TP,
 • v prípade hlásenia PP u občana žijúceho v zahraničí – platný cestovný doklad SR

Potvrdenie o trvalom pobyte

Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok 5,–€. 7,-€ (od 01.04.2024)