Stanovy TJ Sokol

občianskeho združenia Telocvičná jednota Sokol Trenčianske Stankovce

Čl. I.

Základné ustanovenia

1) Telocvičná jednota Sokol Trenčianske Stankovce (ďalej len „ TJ") je dobrovoľným samo- statným aotvoreným združením fyzických osôb (ďalej len „člen") amá samostatnú právnu subjektivitu.

2) TJ má pôsobnosť na území Slovenskej republiky.

3) Sídlom TJ sú Trenčianske Stankovce, okres Trenčín.

4) TJ je organizačne súčasťou občianskeho združenia Sokol na Slovensku so sídlom v Bratislave avrámci neho teritoriálne súčasťou Župy trenčianskej M.R. Štefánika so sídlom v Trenčíne.
 

Čl. II.

Hlavné ciele a poslanie

1) Cieľom TJ  je zabezpečovať a podporovať  rozvoj telesných, duchovných a mravných hod-

nôt každého člena v náväznosti na národné tradície a v duchu demokratických zásad, vychá-

dzajúc z tradície programového diela Dr. Miroslava Tyrša a Dr. Ivana Branislava Zocha,

z duchovného odkazu T.G. Masaryka a M.R. Štefánika a v súlade so stanovami Sokola na  Slovensku.

2) TJ usporiadava a organizuje športovú, turistickú, telovýchovnú, kultúrnu,spoločenskú

a vzdelávaciu aktivitu s cieľom zvyšovať telesnú zdatnosť a zlepšenie zdravia svojich členov, kladie dôraz na harmonický rozvoj osobnosti po stránke telesnej, estetickej, duchovnej a mravnej.

3) TJ neustále rozširuje svoju členskú základňu.
 

Čl. III.

Členstvo v TJ

1) Členom TJ samôže stať každý občan alebo obyvateľ žijúci na území SR, ktorý súhlasí s týmito stanovami astanovami Sokola na Slovensku. Osoby mladšie ako 14 rokov potrebujú písomný súhlas zákonného zástupcu.

a) oprijatí za člena rozhoduje predsedníctvo jednoty
b) dokladom očlenstve je platný členský preukaz

2) Členstvo zaniká:
a) vystúpením na základe písomného oznámenia
b) úmrtím
c) vylúčením

Vylúčený môže byť člen, ktorý
a) zvlášť hrubo porušil ustanovenia stanov TJ alebo stanov Sokola na Slovensku, sokolskú disciplínu lebo česť
b) bol právoplatne odsúdený za závažný trestný čin
c) neplní finančné ainé záväzky voči TJ aSokolu na Slovensku
d) je dlhodobo neaktívny.

Návrh na vylúčenie člena prerokuje predsedníctvo jednoty na svojej schôdzi, na ktorú musí byť dotyčný aspoň 7 dní vopred pozvaný. Uznesenie o vylúčení člena musí predsedníctvo zaslať členovi poštou doporučene aj s upozornením, že sa môže do 14 dní od doručenia odvolať na predsedníctvo župy, ktoré rozhoduje s konečnou platnosťou.

Vylúčený člen sa môže uchádzať znovu o členstvo len vo svojej jednote. O jeho znovuprijatí rozhoduje predsedníctvo jednoty.

Zánikom členstva nezaniká povinnosť uhradiť dlžnícke čiastky  záväzky.
 

Čl. IV.

Práva a povinnosti členov

Práva členov sú:

 • zúčastňovať sa na telovýchovnom, športovom, kultúrno-spoločenskom ainom živote TJ a Sokola na Slovensku
 • zúčastňovať sa na schôdzach
 • byť informovaný odianí vTJ, župe vSokole na Slovensku
 • podávať pripomienky, návrhy, odvolania asťažnosti apožadovať do 30 dní na ne odpoveď
 • člen nad 18 rokov môže voliť abyť volený do funkcií na všetkých stupňoch združenia Sokola na Slovensku (TJ, župa, ústredné orgány Sokola na Slovensku).

Povinnosti členov sú:

 • plniť úlohy vyplývajúce zplatných stanov TJ astanov Sokola na Slovensku
 • vykonávať prijaté funkcie aplniť uznesenia
 • platiť stanovené príspevky evidované včlenských preukazoch
 • šetriť azveľaďovať sokolský majetok
 • propagovať činnosť TJ aSokola na Slovensku.

   

Čl. V.

Organizačné usporiadanie

1) Činnosť jednoty riadi a kontroluje

 • členská schôdza TJ
 • predsedníctvo TJ
 • dozorná a kontrolná komisia TJ (ďalej len „DaKK").

2) Organizačne sa TJ delí na jednotlivé oddiely.

3) Členská schôdza TJ

a) je najvyšším orgánom TJ, zvoláva ju predsedníctvo TJ najmenej jedenkrát ročne

b) na členskej schôdzi sa zúčastňujú všetci členovia TJ, hlasovacie právo majú iba členovia starší ako 18 rokov

c) členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov auznesenie je platné, ak ho odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných

d) na prerokovanie zvlášť dôležitých neodkladných záležitostí zvolá predsedníctvo mimoriadnu členskú schôdzu, ato:

na základe uznesenia dvojtretinovej väčšiny členov predsedníctva

na základe žiadosti aspoň jednej tretiny členov

na základe žiadosti DaKK.

e) členská schôdza:

schvaľuje vlastné stanovy a poriadky TJ, ich zmeny a doplnky, symboly TJ

prerokúva a schvaľuje správu predsedníctva o činnosti a hospodárení TJ v minulom období, plán činnosti a rozpočet pre budúce obdobie, správu dozornej a kontrolnej komisie

volí a  odvoláva starostu, členov predsedníctva, dozornú a kontrolnú komisiu a delegátov do vyšších orgánov Sokola na Slovensku

rozhoduje o zásadných otázkach hospodárenia

vyjadruje sa k členstvu v župe

rozhoduje o zrušení jednoty, prípadne o zlúčení jednoty s inou jednotou

rozhoduje o organizačnej štruktúre TJ

4) Predsedníctvo telocvičnej jednoty

a) je výkonným orgánom jednoty, riadi činnosť azodpovedá za ňu medzi členskými schôdzami. Volebné obdobie predsedníctva trvá štyri roky,  pokiaľ členská  schôdza  neurčí inak.

b) Do predsedníctva sú volené funkcie: starosta, tajomník, hospodár, kronikár, dvaja členovia.

Členmi predsedníctva sú všetci vedúci oddielov, zvolení členskou schôdzou oddielu.

c) Predsedníctvo:

zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze jednoty a vyšších orgánov Sokola na Slovensku a vytvára podmienky pre stály rozvoj jednoty     

rozhoduje o konkrétnych opatreniach v hospodárení jednoty, hlavne schvaľuje zmluvy o nadobúdaní majetku, o zriaďovaní hospodárskych zariadení a začatí investičných prác

zriaďuje podľa potreby  oddiely a komisie a dohliada na ich činnosť

kooptuje na uvoľnené funkcie do predsedníctva zvolených náhradníkov

rozhoduje o prijatí člena jednoty

rozhoduje o vylúčení člena jednoty na základe uznesenia členskej schôdze

zvoláva členskú schôdzu jednoty, ktorej je za všetky svoje rozhodnutia zodpovedný

d)   Starosta jednoty:

je oprávnený konať menom jednoty vo všetkých záležitostiach jednoty

poveruje iného člena predsedníctva konkrétnym poslaním ako svojho zástupcu

zvoláva predsedníctvo jednoty a predsedá jej schôdzam

predsedá členskej schôdzi jednoty

d) Tajomník jednoty:

vedie písomnú agendu jednoty s výnimkou agendy o majetku a hospodárení

šíri informácie v rámci jednoty

e) Hospodár jednoty:

-vedie všetku agendu o majetku a hospodárení TJ, spracováva daňové priznania a ostatné písomnosti vyplývajúce so všeobecných právnych predpisov, súvisiacich s majetkom a hospodárením jednoty

f) Kronikár jednoty:

zaznamenáva v kronike najdôležitejšie udalosti zo všetkých oblastí činnosti jednoty

g)   Menom jednoty môžu rokovať aj ďalší činovníci poverení predsedníctvom jednoty.

5) Dozorná akontrolná komisia jednoty je nezávislým kontrolným orgánom jednoty a zameriava sa na posudzovanie hospodárenia oddielov a ostatných organizačných útvarov jednoty.  Za svoju činnosť je zodpovedná členskej schôdzi jednoty. Dozorná a kontrolná komisia je spravidla 3 až 5 členná, členovia si zvolia svojho predsedu. Volebné obdobie komisie trvá štyri roky,  pokiaľ členská  schôdza  neurčí inak.
 

Čl. VI.

Hospodárenie

1) Majetok TJ tvorí:

 • nehnuteľný majetok
 • hnuteľný majetok
 • pohľadávky iný finančný majetok
 • peňažné prostriedky na účtoch, akciách ainých cenných papieroch avhotovosti.

2) Zdroje majetku TJ:

 • dotácie apríspevky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce od iných organizácií
 • podiel členských príspevkov Sokola na Slovensku, oddielové príspevky
 • iné príspevky adary členov
 • príspevky adary nečlenov TJ
 • príjmy od sponzorov
 • príjmy zo športovej, kultúrnej aspoločenskej činnosti
 • ostatné rôzne príjmy

3) Majetok eviduje hospodár TJ vzmysle všeobecne platných právnych predpisov apredpisov oučtovníctve.

4) TJ má založený jeden účet. Každý oddiel hospodári samostatne. Na spoločných výdavkoch sa jednotlivé oddiely podieľajú alikvotne podľa počtu členov oddielu. Každý oddiel má svojho pokladníka. Hospodárením vTJ je poverený hospodár, ktorý je členom predsedníctva TJ.
 

Čl. VII.

Symbolika TJ

1) Znak:

2) Členovia jednoty sa oslovujú „sestra", „brat". Medzi ženami navzájom amedzi mužmi používajú tykanie.

3) Sokolským pozdravom je zvolanie: „Nazdar".

4) Členovia TJ môžu nosiť sokolský kroj asokolský odznak, ktorých vzhľad schvaľuje zjazd

Sokola na Slovensku.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1) Stanovy sú vsúlade so stanovami Sokola na Slovensku, prerokované aschválené V. zjazdom Sokola na Slovensku dňa 21.4.2001 azaevidované na Ministerstve vnútra SR dňa

 29.6.2001 č.sp.: WS/1-900/90-3012-7.

2) Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou TJ, účinnosť nadobudnú dňom registrácie TJ Ministerstvom vnútra SR.

Prerokované a  schválené členskou schôdzou TJ Sokol Trenčianske Stankovce

dňa 22.11.2002.