História,kultúra,výcvik

Hasičské desatoro

1. Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžadujem povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.

9. Ak máš v sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým dobrovoľníkom.


História

Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza na ľavej strane Váhu, asi 8 km od Trenčína. Vznikla dňa 1.1.1972 - zlúčením štyroch obcí: Veľké Stankovce, Malé Stankovce, Rozvadze a Sedličná.

Pre informáciu - prvé písomné zmienky o obciach sa uvádzajú nasledovne:

Veľké Stankovce - s názvom Stanuk sa stretávame po prvý raz v roku 1345. Vznikli pri dolnom toku Seleckého potoka v miestach, kde diluviálne vrstvy prechádzajú do aluviálnej nivy. Dlhé a krátke hradištia medzi obidvoma Stankovcami poukazujú na veľkomoravský pôvod. Od čias prvého historického záznamu patrili neustále Trenčianskemu hradu.

Malé Stankovce - usudzuje sa, že ide o starší pôvod, ako uvádza prvá písomná zmienka pochádzajúca z roku 1345.

Rozvadze - zem Rozowag sa objavuje v histórii už v roku 1212.

Sedličná -  v rodinnom mene sa zjavuje obec v roku 1403. Obyvatelia našich bývalých dedín sa zaoberali viac-menej poľnohospodárstvom, o čom svedčí aj motív na pečati Veľkých Stankoviec - snop obilia. Dozvedáme sa o chove dobytka, obchode s drevom a drevenými výrobkami, rybárčení. V Stankovciach bolo päť mlynov, ktoré slúžili aj susedným obciam. Ďalej prosperovala píla na rezanie dreva, kováčska vyhňa, niekoľko stolárov, jeden debnár, niekoľko šustrov, ktorí nielen opravovali, ale aj zhotovovali obuv, najmä papuče a vysoké čižmy. Taktiež tu boli náturisti - krajčíri, ktorí zhotovovali občianske oblečenie, mnohé ženy pekne vyšívali. Cez zimné obdobie sa takmer v každej domácnosti tkalo na krosnách. Priadzu z ktorej sa vyhotovovalo plátno, si občania dorobili z konopí, ktoré siali každým rokom na roličkách.

Domy, poľnohospodárskej budovy, či stodoly v uvedených obciach boli väčšinou pokryté slamou, ktorá zvyšovala riziko požiarov.

V posledných desaťročiach, najmä od roku 1975 sa neustále zvyšuje životná úroveň. Vybudovala sa najmä materská škola, modernizujú a inovujú sa určené metódy na tunajšej základnej škole. Vybudoval sa dom smútku, budova obecného úradu a pošty.

V roku 1996 bol daný do užívania spoločenský dom s viacerými zariadeniami. V súčasnosti má naša obec 3013 obyvateľov.

Odhaľže, vánok, minulosti tvary ...

Oheň patril v minulosti medzi prvého pomocníka človeka. Pomáhal mu prispôsobovať sa prírode, umožňoval prežiť. Poskytoval svetlo, teplo i ochranu pred dravou zverou.

Človek sa však nenaučil tohto priateľa úplne ovládať a z priateľa sa stal zlý pán. Prirodzený inštinkt nabádal ľudí, aby sa bránili a tým zabezpečili zachovanie vlastnej existencie...

Podľa doteraz nám známych údajov najstarším hasičským zborom na území Slovenska je hasičský zbor v Prešove, založený v roku 1847. I v našej obci bolo dosť vzdelaných ľudí, ktorí premýšľali ako chrániť majetky občanom pred ohňom. V mnohých domácnostiach sa nachádzali pre prípadné hasenie ohňa tzv. strekáče, pomocou, ktorých striekali vodu na oheň vyššie ako keby vodu liali z nádob (vedrá, putne, hrnce a pod.).

Vychádzajúc zo zachovaných ústnych i písomných prameňov, by sme Vás radi oboznámili s históriou založenia dobrovoľného hasičského zboru, ktorý sa datuje v Stankovciach od roku 1885. Jeho veliteľom bol Jozef Lorenc.

Popri rôznych opatreniach si zadovážili občania ručnú prenosnú striekačku a po krátkom čase dali zhotoviť aj podvozok na štyroch kolesách, na ktorý ju upevnili. A pretože sa musel niekto o toto všetko starať, začal sa formovať predchodca našej požiarnej ochrany v obci.

V priestoroch dolného konca obce bol obecný pozemok, zvaný „depo". Tu si hasiči postavili strekáreň, kde bolo umiestnené všetko hasičské náradie. A to - jedna ručná štvorkolesová striekačka, malé množstvo hadíc, ktoré boli na koncoch opatrené mosadzným šrobením, taktiež jedným mosadzným piskorom - terajšie prúdnice, dva trhacie háky, jeden rebrík, petrolejové lampáše, dve plátenné vedrá, s ktorými sa striekačka v prípade ohňa musela zavodniť. Na ťahanie ručných striekačiek bolo potrebných veľa ľudí, v prípade hasenia boli na to určení občania. Pred prvou svetovou vojnou v našich obciach rozvoju hasičstva veľmi pomáhal učiteľ z Malých Stankoviec, zvaný „Batko" - Michal Kišš.

V tom čase sa konalo na širokej pažiti veľké hasičské cvičenie pre okolité obce. Hasiči nemali žiadne uniformy. Na cvičenie nosili domácky ušité stejnokroje - gate a košele. Gate museli mať na boku puky vytvorené pomocou valcovania veľkým dreveným váľkom.

Keďže boli v obci veľa konských poťahov, boli po týždňoch gazdovia určovaní na prevoz štvorkolesovej striekačky na hasenie ohňa. Tento zaužívaný poriadok bol dodržiavaný ešte aj po skončení druhej svetovej vojny. Pre zaistenie bezpečnosti obce v nočnej dobe mala obec nočného strážnika, ktorý svoju prítomnosť oznamoval v noci trúbením na roh. Koľkokrát zatrúbil, koľko bolo hodín a to v čase od 21. do 24. hodiny.

V období žatvy a mlatby boli postupne z radov občanov určení tí, ktorí nastupovali do služby na ochranu dediny a úrody. Slúžili vždy dvaja od 22.00 hod. do 4.00 hod. ráno. Toto trvalo do ukončenia mlatby.

Počas žatvy a mlatby mali službu hasiči v strekárňach, neskôr v hasičských zbrojniciach. Výkon ich služby bol kontrolovaný predstavenstvom obce, zvlášť obecným richtárom a veliteľom hasičov.

A v tomto období, kedy bolo hasičstvo v Stankovciach dosť biedne, preváža sa prvá hasičská strekáreň - drevená - na liehach z depa do stredu obce (vedľa potoka pri Haškových záhrade). Bolo tu lepšie miesto na cvičenie. Taktiež postavili dva drevené stĺpy, určené na sušenie hadíc.

V roku 1923 sa zo Stankoviec odsťahoval vtedajší požiarny veliteľ Ondrej Horňáček na kolónie. Na jeho miesto nastúpil Štefan Berko st.

Aktivita požiarneho zboru stúpala a v drevenej strekárni boli už dve ručné striekačky a požiarnici sa o ne, ako aj o ostatný materiál vzorne starali.

Požiarny zbor mal 19 členov. Svoju celoročnú činnosť hodnotil v zimnom období, na tzv. valných zhromaždeniach, ktorých sa zúčastňovali predstavitelia obce - richtár, notár, učiteľ, ...

V tridsiatych rokoch pomáhal požiarnikom v Stankovciach notár FRANKEL. Práve on za pomoci richtára SEDLÁKA zabezpečil peniaze na dvadsať požiarnych uniforiem. Je pravda, že richtár Štefan Sedlák, aby zaobstaral finančné prostriedky pre obec, išiel za týmto účelom peši až do Prahy.

V roku 1931 zomrel požiarny veliteľ Štefan Berko. Na jeho miesto si zvolili požiarnici nového veliteľa Ondreja Dobiaša. Menovaný mal v obci dobrú povesť, bol váženým občanom a členovia požiarneho zboru plnili zodpovedne jeho príkazy.

V týchto časoch mali v Stankoviach dve ručné striekačky.

V roku 1932 sa konalo v Malých Stankoviach pri Belovci veľké zborové požiarne cvičenie. Tohto cvičenia sa zúčastnili aj požiarnici z Veľkých Stankoviec.

V ťažkých vojnových časoch až do konca roku 1964 bol veliteľom požiarnikov v obci Ján Tehlár, ktorý za svojho pôsobenia nabádal požiarnikov k rozumnej znášanlivosti, staral sa o zvyšovanie úrovne činnosti zboru. Práca sa pre vekové zloženie upriamila na vykonávanie technického výcviku.

V roku 1964 nastáva výmena celého požiarneho zboru. Nastupujú mladší, veliteľom sa stáva Štefan Hrušovský. Ján Tehlár zostal čestným veliteľom. Zdôrazňoval, že do zboru treba priberať mladých, zodpovedných ľudí, ktorí by čestne reprezentovali celý požiarny zbor Stankoviec.

Na novej ceste

Februárové udalosti v roku 1948 znamenajú aj významné zmeny v požiarnej organizácii. Požiarna práca dostáva charakter dôležitej spoločenskej činnosti. Nové úlohy, ktoré mali požiarnici plniť, najmä pri ochrane stále rastúceho bohatstva celej spoločnosti, vyžadovali aj zvyšovanie odborných vedomostí.

V týchto časoch si požiarnici po dohode s Miestnym národným výborom očistili miestnosť pod kultúrnym domom vo Veľkých Stankovciach, do ktorej previezli všetok požiarnicky inventár. Stará strekáreň pri Haškových záhrade bola zrušená. Východisko bolo len núdzové, lebo pivničný priestor bol vlhký, čo malo vplyv na skladovanie hadíc.

Veľmi dobrú aktívnu činnosť veliteľa požiarneho zboru v Stankovciach Štefana Hladkého si všimli okresné orgány. Na ich návrh odišiel pracovať na OIPO v Trenčíne.

Veliteľom v obci sa stal Pavel Tehlár, syn bývalého veliteľa Jána Tehlára. Keďže sa za krátky čas odsťahoval z obce, veliteľom sa stal Ján Ľahký. Po ňom, v roku 1955 nastúpil do funkcie predsedu Štefan Záhumenský, veliteľom sa stal Ján Hrušovský.

Keďže dekrétom od roku 1952 bola požiarna organizácia prehlásená za dobrovoľnú organizáciu celoštátneho významu, stali sa požiarne zbory organizáciou národného frontu.

Požiarnictvo začalo niesť názov Československý zväz požiarnej ochrany. Do zväzu boli postupne prijaté i ženy, začali sa poriadať súťaže požiarnych družstiev. Aj v našej obci boli prijaté prvé členky do miestnej jednoty ČSPO a to: Katarína Záhumenská, Anna Hašková, Eva Ďurišová, Olina Blašková, Katarína Škúca, Emília Škúca.

V roku 1952 požiarny zbor po prvýkrát dostal motorovú striekačku. Bola to automobilová striekačka značky „Schewrolet". Mala vzadu umiestnené čerpadlo o výkone 1000 l za minútu. Striekačka bola do Veľkých Stankoviec premiestená od platného požiarneho zboru z Trenčína...

V roku 1953 nám bola pridelená ďalšia motorová striekačka značky DS-16. Jedna ručná striekačka bola preradená do Sedličnej.

1.júla 1954 postihla našu obec veľká prírodná katastrofa. Po veľkej búrke a prietrži mračien prišiel mohutný príval vody, ktorý bral všetko, čo mu prišlo do cesty. A keďže bol potok nezregulovaný, mnohé domy i pivnice boli zaplavené. Toto postihlo i pivnicu pod kultúrnym domom, kde sa zničilo všetko požiarne náradie. Poškodených bolo vyše 60 obytných domov mimo hospodárskych budov. Najsmutnejšie bolo, že tomuto živlu padol za obeť aj jeden z našich občanov a zároveň dobrý hasič Štefan Hladký, st.

Takúto povodeň zaznamenala obec aj o pár rokov neskôr. Po dvoch povodniach sa začali stavať nové domy, začalo sa s reguláciou potoka i s výstavbou nových mostov. Do týchto prác sa s chuťou a elánom pustili aj členovia hasičského zboru.

Práca požiarnikov bola na veľmi dobrej úrovni i v oblasti súťaží. Popri mužoch sa darilo i družstvu žien, ktoré r roku 1955 vyhrali okresnú súťaž a postúpili na krajskú, konanú v Piešťanoch. Tu obsadili prvé miesto, no po rozhodnutí rozhodcu boli odsunuté na miesto druhé, z čoho boli veľmi sklamané. Na požiarnu ochranu nezanevreli. V roku 1958 sa konala v Trenčianskom Jastrabí súťaž požiarnych družstiev medzi okresmi - Trenčín - Bánovce. Z našej organizácie reprezentovali okres Trenčín tri družstvá, muži, dorast a ženy. Všetky obsadili prvé miesta a tak pomohli okresu Trenčín k absolútnemu prvenstvu. V tom istom roku, zásluhou dobrej činnosti, požiarna organizácia dostala nový požiarny dopravný voz, značky DVS-8 T 805. Vozidlo bolo skonštruované na prepravu desiatich členov požiarneho družstva.

V roku 1959 družstvo postupne vyhralo okrskovú, okresnú súťaž a stalo sa s najlepším výsledkom absolútnym víťazom krajskej súťaže v Pezinku. Ján Pevný vyhral prebor jednotlivca a Rudolf Ševčík skončil na druhom mieste v rovnakom čase.

V Pezinku reprezentovalo obec aj družstvo žiakov. Družstvo mužov i obaja preborníci postúpili na celoštátnu súťaž, ktorá sa konala na štadióne Slovana Bratislava v dňoch 21.-24. júla 1959. Súťažiaci v požiarnom útoku obsadili tretie miesto. Štafeta im nevyšla, a tak skončili celkove na ôsmom mieste.

V roku 1964 mala organizácia šesťdesiatštyri členov. Dobré výsledky začalo dosahovať aj požiarne družstvo žien.

V roku 1966 bolo podľa výsledkov z roku 1965 hasičské družstvo mužov pod vedením veliteľa družstva Jána Ševčíka vybrané na medzinárodnú súťaž do Juhoslávie. Celé družstvo v zložení Ján Ševčík, Štefan Záhumenský, Ján Pevný, Ján Kadlečík, J. Dobiaš, P. Maňo, V. Bulko, Š. Ďuriš, V. Kubáň, R. Ševčík sa pripravovali na súťaž na sústredení v Martine. Družstvá zo Slovenska pripravoval Štefan Hubert, pracovník ÚV-ZPO v Bratislave. Počas sústredenia podávali naši chlapci najlepšie výkony, ale na súťaž nepostúpili, lebo mali z družstiev najnižší vekový priemer. Prípravu na túto súťaž zúročili požiarnici v ďalších rokoch na domácich súťažiach.

Veľkú pomoc a pochopenie preukazoval vtedy riaditeľ ZDŠ v obci Augustín Naďovič, ktorý bol tiež členom ČSPO.

V roku 1968 bol z organizácie vybraný do dorasteneckého výberu slovenskej reprezentácie Dušan Berkom, ktorý sa zúčastnil Medzinárodnej súťaže v mestečku Rotteil v NSR, v dňoch 29.7. - 4.8. 1968.

V roku 1967 sa výboru MJ ČSPO podarilo dostať súhlas od plánovacieho odboru na výstavbu požiarnej zbrojnice. So stavbou zbrojnice bolo treba urýchlene začať, lebo požiarne vozidlo T 805 bolo už deväť rokov v stodole strojníka M. Hrušovského.

Požiarna zbrojnica bola odovzdaná do užívania dňa 7. júla 1968.

V roku 1969 dosiahli naše ženy - požiarničky pekný úspech, keď na prvom Národnom kole súťaže PD v Martine stáli na stupni absolútnych víťaziek. Zdenka Ďurišová vyhrala aj prebor jednotlivcov, čo bol veľký úspech.

Po tejto súťaži boli ženy pozvané na súťaž PD o pohár MsNV v Rousínove. Ženy súťaž vyhrali a od toho roku sa jej pravidelne zúčastňovali aj v ďalších ročníkoch. Po vzájomnej dohode a vypracovaní kritérií nadviazala naša ZO ZPO so ZO ZPO Rousínov priateľskú družbu.

Rok 1971 je rokom veľkých zmien v obci. Bývalé štyri obce sa integrujú v jednu - Trenčianske Stankovce. V Košiciach sa konalo II. národné kolo súťaže PD. Zo stankovskej ZO ZPO postúpilo na súťaž iba družstvo žien, ktoré obsadilo 4. miesto.

Od roku 1972 vykonáva funkciu predsedu ZO ZPO Vladimír Hladký, ktorý bol najmladším členom ZO zvoleným do funkcie predsedu ZO.

V roku 1972 sa konala medzinárodná súťaž CTIF v Brne, na ktorej vystúpili žiaci tunajšej základnej školy v spartakiádnom cvičení.

V priebehu roka 1974 je z požiarnej zbrojnice v Malých Stankovciach odovzdaná ručná motorová striekačka do šrotu. Motorová striekačka DS-16 bola odovzdaná na OIPO v Trenčíne.       Požiarne družstvo žien i mužov sa v Novej Bani zúčastnilo súťaže o pohár 30.výročia SNP. Obsadili piate miesto, muži skončili tretí.

V dňoch 29. a 30. augusta sa PD žien zúčastnilo výberovej súťaže PD na Myjave, konanej pri príležitosti Medzinárodného roka ženy. Zo zúčastnených 22 družstiev obsadili ženy siedmu priečku. V Rousínove boli dievčatá prvé. Prebor jednotlivcov vyhrala Emília Berková.

V roku 1977 dostala naša ZO ZPO nové požiarne vozidlo AVIA 30. Požiarny voz T 805 bol preradený do obce Bobot.

Člen našej ZO ZPO pán Rudolf Ševčík bol na zjazde požiarnikov zvolený do funkcie predsedu ÚKRK ZPO SR a pani Emília Holičková do POV ZPO Trenčín.

Dňa 27.júla 1980 sa na štadióne v Hornom Srní konalo druhé okresné kolo ŠSPD. Muži obsadili druhé miesto, ženy prvé miesto.

V prebore jednotlivca - 2. M. Sedláček, 1. M. Blašková, 2. D. Ďurišová.

Viac ako desať rokov sa zapájajú naši najmladší členovia do požiarnej súťaže PLAMEŇ. Kladom tejto súťaže je, že okrem požiarnych disciplín si majú možnosť preveriť aj svoje vedomosti, šikovnosť i talent v rôznych oboroch. Ak by sme listovali v kronike mladých požiarnikov, presvedčili by sme sa aj o úspechoch, ktoré mladí požiarnici dosiahli. Tretie miesto v roku 1975, 1978. PLAMEŇ 1979 v rámci okresu vyhrali žiaci našej ZŠ pod vedením J. Janiša. V krajskej súťaži MP PLAMEŇ 1979 obsadili žiaci šieste miesto s najlepším požiarnym útokom.

Osemdesiate roky činnosti našej organizácie sa vyznačujú aktivitou výboru ako i členov a to vo všetkých oblastiach. Pozornosť sa venuje vzdelávaniu, preventívnej výchove a to organizovaním prednášok, besied, filmov.

Úlohou všetkých podujatí je včas upozorniť občanov na možnosť vzniku požiaru, varovať deti pred nebezpečnými hrami. Nezabúdajme ani na rekreačnú starostlivosť. Svedčia o tom zájazdy, výlety do prírody.

Z našich ďalších úspechov by sme chceli upriamiť pozornosť na rok 1981, kde na krajskom kole obsadili dorastenky tretie miesto. V roku 1982 na okresnom kole ŠS PD ženy skončili prvé a v súťaži PLAMEŇ 1984 na okresnom kole najmladší obsadili tretie miesto.

Aj v rámci družobných vzťahov sme sa zúčastňovali i na požiarnych súťažiach o putovný pohár MsNV Rousínov, o pohár mesta Púchov. Kladne treba hodnotiť i aktivitu požiarnikov pri JRD ČSSP Inovec Trenčianske Stankovce, ktorí sa taktiež úspešne zúčastňovali rôznych súťaží.

Ušľachtilým cieľom požiarnikov bolo i je chrániť životy a majetkové hodnoty celej spoločnosti pred ohňom a inými živelnými pohromami. To bolo a zostane krédom dobrovoľnej činnosti požiarnej ochrany. Od roku 2007 sa členovia pravidelne zúčastňujú bezpríspevkového darcovstva krvi.

Od roku 1983 do roku 1987 vykonával funkciu veliteľa ZO ZPO Milan Berko.

V roku 1985 usporiadala naša ZO ZPO obvodové kolo brannej hry „PLAMEŇ", ktorého sa zúčastnilo 16 kolektívov MP. Naši mladí požiarnici postúpili do okresného kola, kde obsadili 2. miesto.

Všetky naše požiarne družstvá, dosahovali vždy na obvodných, okresných i krajských súťažiach dobré výsledky.

V roku 1986 postúpili do krajského kola PD žien aj dorastu.

Na VČS ZO v roku 1987, bol do funkcie veliteľa zvolený Ján Ševčík. V tomto roku sa PD žien zúčastnilo pohárovej súťaže o pohár STV, kde obsadilo 3. miesto.

Od roku 1988 sa začala rozvíjať družba s hasičmi z Aradača v Juhoslávii, ktorá okrem krátkodobých návštev na výročných valných zhromaždeniach, prerástla do dlhodobejších výmenných pobytov.

V tomto roku do krajského kola konaného v Hornom Srní postúpilo PD mužov i žien. Ženy skončili na peknom 2. mieste.

Požiarna ochrana po roku 1989 prešla rôznymi zmenami. Na zjazde v roku 1991 sa ZPO premenoval na Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky, bol schválený nový znak DPO a zástava.

Základné organizácie boli premenované na dobrovoľné hasičské zbory a z požiarnikov sa stali hasiči.

V roku 1996 sa okres Trenčín rozdelil na dva okresy: Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Do funkcie predsedu OV DPO Trenčín bola na okresnom VZ zvolená členka nášho DHZ Emília Holičková, ktorá túto funkciu vykonáva doteraz. Súťaž PD sa premenovala na Previerku pripravenosti DHZ.

DHZ Trenčianske Stankovce pokračuje i naďalej vo svojej činnosti. Zapája sa do rôznych súťaží PD, pohárových súťaží, najmladší hasiči do hry PLAMEŇ. Prehlbuje sa spolupráca s Obecným úradom Trenčianske Stankovce. Okrem športových akcií sa naši členovia zapájajú aj do aktivít organizovaných obcou.

V roku 1996 vyhralo PD žien okresné kolo PP DHZ a postúpilo na krajské kolo do Skalice, kde obsadilo 3. miesto.

V roku 1998 tragicky zahynul dlhoročný predseda nášho DHZ Vladimír Hladký. Vo funkcii ho na krátky čas nahradil Jozef Holička ml. a Mgr. Lenka Krčmáriková. Vo voľbách

v roku 2001 bol do funkcie predsedu zvolení Branislav Hladký.

V roku 1999 bola do funkcie predsedníčky Trenčianskeho kraja DPO SR zvolená Emília Holičková, ktorá sa zároveň stala aj členkou Prezídia DPO SR.

Na valnom zhromaždení DHZ v roku 2001 bol do funkcie predsedu zvolený Branislav Hladký.

Požiarne družstvá žien, mužov i mladých „plameniakov" pokračujú vo výcviku, zúčastňujú sa rôznych súťaží. Od roku 2004  vedie krúžky mladých Plameniakov pani Lýdia Lahká.

Kolektív mladých hasičov na okresnom kole v Trenčianskych Tepliciach v roku 2006 skončil na 2.mieste.  

Letné kolo súťaže sa v roku 2007 konalo v Hornej Súči a poriadateľom jesenného kola bola naša organizácia.

Rok 2008 bol pre Plameniakov postupovým kolom. Okresné kolo sa konalo vo Svinnej zúčastnili sa ho 3 družstvá z toho družstvo dievčat skončilo na 1. mieste a postúpilo na krajské kolo konaného v Krajnom, kde obsadilo 6. miesto. Športovo branný pretek sa konal v septembri v obci  Horná Súča.  V tom istom roku sa  deti zúčastnili prednášok „ Vplyv fajčenia na ľudský organizmus ", „ Vieš poskytnúť prvú pomoc?" a „ Oheň dobrý sluha ale zlý pán".    

V mesiaci apríl 2009 sa súťaž  „ Ukáž čo vieš "konala  v Tr. Stankovciach. Pokračovalo sa v júni súťažou v Soblahove a následne v októbri v Omšení. V októbri tiež absolvovali pohárovú súťaž v Púchove.

Plameniacky  x - boj  v Trenčianskych Stankovciach odštartoval v roku 2010 sériu súťaží :  Okresné kolo, krajské kolo konané v Krajnom a následne športovo-branný pretek v Opatovej. Vo všetkých súťažiach obsadili popredné umiestnenia.

PD žien po víťazstve na okresnom kole v Hornom Srní postúpilo do krajského kola  v Bánovciach nad Bebravou, kde obsadilo 5. miesto.

Po roku 2000 začínajú organizovať pohárové súťaže viaceré DHZ a to nielen z nášho okresu. Medzi najvýraznejšie úspechy našich družstiev v tomto období patrí účasť PD žien na krajskom kole PP DHZ v Pruskom a víťazstvo kolektívu MP na okresnom kole v Dolnej Súči.

Obe družstvá žien aj mužov v roku 2003 vyhrali Trenčiansku ligu, muži získali putovný pohár. Od tohto roku začala aj naša  DHZ organizovať v spolupráci s Obecným úradom Trenčianske Stankovce pohárovú súťaž „Memoriál Vladimíra Hladkého".

V roku 2004 na okresnom kole v Hornom Srní obsadili ženy 1. a muži 3. miesto.

Po celkovom sčítaní bodov v Trenčianskej lige, skončili muži na 2. a ženy na 1. mieste. Najlepší čas v požiarnom útoku dosiahli muži na nočnej súťaži v Motešiciach v roku 2004 - 15,13 sek. Ženy na súťaži PD v Hornej Súči - 17,96 sek.

V roku 2005 družstvá mužova aj žien vyhrali okresnú súťaž v Selci a postúpili na krajskú súťaž , ktorá sa konala v Papradne kde ženy obsadili 7. miesto a muži 6. miesto. V Trenčianskej hasičskej lige v rámci okresu skončili ženy na 1. mieste a muži na 2. mieste.

V roku 2006 sa  zúčastnili súťaží v Motešiciach, Špačinciach, Soblahove, Pravoticiach, Svinnej Záblatí, Hornej Súči a v Trenčianskych Stankovciach, kde sa umiestňovali na popredných miestach.

Aj v roku 2007 sa oba kolektívy dospelých zúčastnili viacerých súťaží  najskôr to bola okresná súťaž v Záblatí, kde ženy obsadili 1 miesto a postúpili na krajskú súťaž uskutočnenú v dedinke Koš. A z ostatných súťaží to boli: Soblahov, Pravotice, Svinná, Podlužany, Špačince, Zuberec a Tr. Stankovce.  

Od roku 2009 sa naše dospelácke kolektívy sa zapojili do súťaží  Moravsko - slovenskej ligy.     

Oba kolektívy dospelých v roku 2009 vyhrali okresnú súťaž v Neporadzi a tak si zabezpečili účasť na krajskej súťaži v Dohňanoch, kde obsadili ženy 5. miesto a muži 7. miesto. 

V roku 2009 a 2010 absolvovali družstvá mužov aj žien po 21 súťaží v rámci Moravsko-slovenskej ligy.

V roku 2010  sa družstvo mužov na okresnej súťaži v Neporadzi umiestnilo na 2. mieste a družstvo žien na 4. mieste.

Okrem výcviku a prípravy hasičských družstiev na súťaže, venuje náš DHZ veľkú pozornosť preventívno-výchovnej činnosti. V súčasnosti máme vyškolených 24 členom prehliadkových skupín, ktoré vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly v obci. DHZ  Trenčianske Stankovce je v rámci okresu zaradený do okrsku číslo 5. Členovia výboru sa pravidelne zúčastňujú okrskových porád i rôznych akcií organizovaných okrskom. V roku 2008 sa v Martine na školení predsedov zúčastnil pán Branislav Hladký  a pani Lýdia Lahká  

absolvovala školenie so záverečnými skúškami vedúci mládeže 2. stupňa.

Školenia pripravenosti  (základnej ) obecných hasičských zborov ukončených záverečnou skúškou  sa v roku 2009 zúčastnilo 9 členov našej organizácie.

Za aktívnu činnosť v hasičskom zbore je mnoho našich členov vyznamenaných. Najvyššie vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO" získali p. Ján Hrušovský a p. Rudolf Ševčík.

Prezident SR každoročne prijíma delegáciu dobrovoľných hasičov zo Slovenska pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov.

Aktu udeľovania pamätných listov prezidentom SR sa v roku 2000 zúčastnil p. Rudolf Ševčík a v roku 2002 p. Emília Holičková.

DHZ Trenčianske Stankovce mal v roku 2001 84 členov. Do funkcie veliteľa DHZ bol v roku 2001 zvolený p. Pavol Jančo.

Zloženie výboru pre volebné obdobie   2001-2006

Predseda DHZ:  Branislav Hladký
Veliteľ DHZ: Pavol Jančo
Tajomníčka: Zuzanna Tanáčová
Preventivár: Karol Ježík
Strojník: Jaroslav Berko
Rastislav Ďuriš
Hospodár: Pavol Záhumenský
Členovia výboru: Ján Ľahký
Jaroslav Ďuriš
Danka Mojžišová
Mgr. Lenka Ďuďáková
Kontrolno-revízna komisia DHZ: Ing. Ján Ľahký
Lýdia Ľahká
Ivan Margorín

 

Kultúrno-spoločenská činnosť

Už od začiatku svojho založenia sa podieľali hasiči rôznymi podujatiami na spoločenskom dianí v obci. Boli to predovšetkým tanečné zábavy. Pretože chýbal v obci kultúrny stánok, niekoľko rokov (1950 - 1954) sa organizovali štefanské zábavy pod plachtami. Takto sa získavali finančné prostriedky pre organizáciu.

Tradíciu mala v obci májová veselica, ktorej predchádzalo vyhrávanie májov. Toto podujatie bolo čisto záležitosťou hasičov. Neskôr sa zapojili aj členovia zväzáckej organizácie. Tancovalo sa v krojoch pri účinkovaní miestnej dychovky. Túto tradíciu udržiavali hasiči do roku 1979.  Obnovená bola v roku 2007.

Veľkú úlohu na rozvoji kultúrno-výchovnej činnosti hasičov zohrali učitelia - manželia Pelechoví, Dudášoví, Dubovská, Snopková, Malecová, Hrušovská, Sarkociová a ďalší.

No najviac treba vyzdvihnúť pomoc Ladislava Žišku, ktorý má ku kultúrnej činnosti ako aj k organizácii hasičov kladný vzťah.

Svoju činnosť obnovila v roku 1948 dychová hudba, ktorá dlhé roky pôsobila pod hlavičkou požiarneho zboru.

Do súboru vstúpil aj veliteľ Štefan Hrušovský, Kapelníkom bol hasičský trubač Štefan Pevný - pekársky majster.

Dychový súbor pomáhal rozširovať kultúru nielen v obci, v rámci okresu a v ďalších mestách našej vlasti, ale i v zahraničí. Zúčastnili sa úspešne niekoľkých celoslovenských festivalov požiarnych hudieb.

Najväčšiu česť pre našu hudbu znamenalo vystúpenie na zjazde požiarnikov v Trenčíne a v Bratislave.

V októbri 1975 hudobný súbor reprezentoval obec v Českých Budějoviciach na celoštátnej súťaži o Zlatú krídlovku.

Členovia požiarnej ochrany sa však svojou činnosťou podieľajú i na ďalších úspechoch nášho života. Sú všade tam, kde je ich ruka potrebná. Požiarnici v Trenčianskych Stankovciach si vždy vzájomne pomáhali pri rôznych prácach.

Obzvlášť veľkú pomoc poskytli pri povodni v roku 1954, kedy sa vystavalo viac ako šesťdesiat rodinných domov, opravil sa kultúrny dom, prečerpávali sa studne. Požiarnikov sme mohli vidieť i na výstavbe novej budovy školy.

V ďalších rokoch sa okrem tanečných zábav začalo hrávať divadlo. Prvýkrát odohrali členovia požiarneho zboru v spolupráci s mládežou hru F. Urbánka „Dedinský krutáň" v réžii učiteľov Pelechových. O niekoľko rokov sa tejto činnosti ujali učitelia manželia Dudášoví, a tak v ich réžii nacvičili a odohrali členovia požiarneho zboru hry: „Záveje", „Krutohlavci", „Tri vrecia zemiakov", „Vojnárka", „Chudobná rodina", „Na chvoste", „Ženský zákon", „Bačova žena", „Drotár", „Bičianka z doliny", „Faraóni", „Ploty stavať netreba".

Z radov požiarnikov treba vyzdvihnúť tých, ktorí sa pričinili o rozvoj kultúrnej činnosti organizácie: J. Hrušovský, R. Ševčík, Š. Záhumenský, V. Hladký, A. Ďurišová a ďalší.

Pekný úspech mal súbor s hrou „Pani richtárka" v réžii J. Hrušovského. V roku 1970 na okresnej prehliadke v Novom Meste nad Váhom obsadil súbor pekné druhé miesto. Prehliadku spestrilo i vystúpenie požiarnej dychovky z našej obce.

V roku 1980 v réžii Ladislava Žišku sa odohrala hra I. Izakoviča „Ploty stavať netreba", ktorou sa predstavili na celoslovenskej divadelnej prehliadke požiarnych súborov v Matúškove, okres Galanta.

Náš DHZ v minulosti pravidelne organizoval zájazdy pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov. Najskôr to bola Moštenica - Kyslá, neskôr poznávacie zájazdy do Nízkych Tatier a Vysokých Tatier. Obnova tejto tradície nastáva v roku 2001, kedy opäť DHZ začína organizovať výlety do Tatier i ostatných kútov Slovenska.

Pre mladých hasičov, ale aj ostatných členov usporadúvame výlety do prírody spojené s posedením pri táboráku.

Okrem súťaží a výletov sa naši hasiči aktívne podieľajú aj na kultúrno-spoločenských akciách v obci. Či už to bol v minulosti Stankovský jarmok a s ním spojená jarmočná veselica, alebo v súčasnosti Ples hasičov, ktorý naša organizácia organizuje pravidelne každý rok.

Výbor 2007-2012

Predseda DHZ: Branislav Hladký

Veliteľ DHZ: Pavol Jančo

Tajomníčka: Zuzanna Tanáčová

Preventivár: Karol Ježík

Strojník: Rastislav Ďuriš

Mat.tech. ref. Jaroslav Koprivňanský

Referent mládeže: Lýdia Lahká

Pokladník: Pavol Záhumenský

Organizačný referent: Danka Mojžišová

Členovia výboru: Emília Holičková, Jozef Holička

Kontrolno-revízna komisia DHZ: Ing. Ján Ľahký, Ján Lahký, Gabriela Klinčuchová