Sprístupnenie informácii

Sprístupnenie informácií

 v zmysle zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

     Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Obec Trenčianske Stankovce  sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícií, na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

  • ktorej osobe je určená, (povinná osoba - Obec Trenčianske Stankovce)
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresu pobytu, alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje,
  • požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti

Žiadosť je možné podať  nasledovným spôsobom: 

  •  písomne ako poštovú zásielku alebo osobným doručením do podateľne  na adresu:

 Obec Trenčianske Stankovce, Obecný úrad, 913 11 Trenčianske Stankovce 362

  • písomne osobným doručením do podateľne:  (prízemie, klientské centrum)
  • ústne: (podateľňa, prízemie, klientské centrum)
  • iným technicky vykonateľným spôsobom
  • elektronickou poštou na adresu: podatelna@trencianske stankovce.sk

     Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní 

(pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok )  v čase od  8,00hod.  do  14.00hod.

Žiadosti podávané elektronicky možno podávať bez časového obmedzenia. Žiadosť doručená po 14,00 hodine alebo mimo pracovného dňa sa považuje za doručenú najbližšie nasledujúcim pracovným dňom.