Vznik TJ

Telocvičná jednota Sokol Trenčianske Stankovce

V Trenčianskych Stankovciach (resp. v žiadnej z pôvodných štyroch obcí) Sokol pred vojnou nebol založený. Stalo sa tak až v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

V telocvični stankovskej ZŠ začala od roku 1991 pravidelne cvičiť skupina žien. Vzniklo tak spoločenstvo so záujmom o pravidelný telesný pohyb, ktorý sa nerobí pre majstrovské tituly, ani kvôli rekordom. Jeho cieľom je zdravý životný štýl. Cvičenie viedla dnešná starostka TJ Sokol Trenčianske Stankovce  Mgr. Ľubica Naďovičová. Pretože pochádza zo známej trenčianskej sokolskej rodiny, v ktorej cvičili všetci, videla, že sokolské myšlienky sú ako ušité na mieru stankovským cvičenkám. A tak vďaka jej aktivite sa dňa 10.3.1993 konala v telocvični školy zakladajúca členská schôdza  TJ Sokol TS za účasti 15 žien - prvých členiek. Do histórie TJ sa výrazne zapísal 21.január 1998, kedy bol na členskej schôdzi založený volejbalový oddiel z dovtedy rekreačne hrajúcich žien a mužov. Táto skutočnosť podstatne ovplyvnila aktivity TJ a rozšírila členskú základňu početne aj o mužov. Volejbalový oddiel od začiatku dodnes pravidelne trénuje v školskej telocvični, na ihrisku Oddychového centra, zúčastňuje sa na turnajoch, sokolských súťažiach a sám turnaje organizuje.

Nemenej významným je i dátum 12.12.2008, kedy bol na výročnej členskej schôdzi založený oddiel karate pod vedením trénera Karola Krejčího. Tento oddiel výrazne rozšíril členskú základňu o školskú mládež. Oddiel pravidelne  trénuje v telocvični ZŠ a zúčastňuje sa seminároch v SR aj v zahraničí.

Celá práca v TJ je založená na dobrovoľnosti bez nároku na finančnú odmenu a funguje len vďaka svojim obetavým členom, ktorí na činnosť finančne prispievajú. Všetky akcie si členovia hradia z vlastných prostriedkov, z príspevkov obce, z  2% daní a z príspevkov sponzorov. Vďaka pochopeniu a dobrej obojstrannej spolupráci s obcou a pani starostkou Ing. Evou Beňovičovou  na činnosť TJ slúži aj Spoločenský dom,  telocvičňa školy a ihrisko OC.

Činnosť TJ spestrila možnosť účasti na atraktívnych sokolských zletoch v USA (Philadelphia 1996, Chicago 1997, Pittsburg 2007, Texas 2009), v ČR v Prahe (2000, 2006), v Liberci (2008), gymnaestráde v Prahe (2001) a Sokolských telovýchovných slávnostiach v Košiciach (1998), Skalici (2004) a Trenčíne (2010). Neodradili ani časovo náročné nácviky skladieb a finančné náklady. Veď odmenou boli nezabudnuteľné zážitky zo spoločného cvičenia  a nadviazané nové priateľstvá.

TJ Sokol TS sa trvalo dostala do povedomia sokolskej rodiny nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a USA. V celom sokolskom hnutí sú stretnutia veľmi dôležité, či už na pôde jednoty, medzi jednotami, župami, alebo v rámci Sokola na Slovensku i Svetového zväzu sokolstva.

TJ Sokol TS je dobrovoľným občianskym združením, registrovaným na Ministerstve vnútra SR. Obohacuje spoločensko - kultúrny život mládeže i dospelých obyvateľov obce svojím pestrým programom na trávenie voľného času v duchu zdravého životného štýlu.  Je otvorené ďalším aktivitám či už športovým lebo spoločenským. Privíta každého, kto má seriózny záujem o činnosť  ako člen - športovec, alebo člen - tréner. Plánom do budúcnosti je viac podnietiť mládež k športovej činnosti. Problém sa však javí práve v nedostatku trénerov z vlastných radov a tiež nie celkom vyhovujúca telocvičňa, ktorá je pre volejbal  nízka a kapacitne malá. A to je jediným dôvodom, prečo na turnaje verejnosť z obce nie je pozývaná, čo je veľká škoda.

To najdôležitejšie je, že TJ svojou činnosťou zvyšuje zdatnosť a zlepšuje zdravie svojich terajších  členov, upevňuje kolektívneho ducha a  kladie dôraz na harmonický rozvoj osobnosti po stránke telesnej, etickej, mravnej aj duchovnej. Stálou inšpiráciou sú ideály  zakladateľov Sokola, ktorí sa prihlásili ku starogréckej kalokagatii, čo znamená snahu po dosiahnutí duševnej a telesnej dokonalosti.