Základné informácie

Výpis zo štatistického registra

Názov: Obec Trenčianske Stankovce

Dátum vzniku: 1.7. 1973

Okres: SK0229 Trenčín

Obec: SK0229545741 Trenčianske Stankovce

Právna forma: 801 - Obec (Obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Hlavná činnosť: 84110 - Všeobecná verejná správa

Inštitucionálny sektor: 13130 - Miestna samospráva

Druh vlastníctva: 5 Vlastníctvo územnej samosprávy

Kategória veľkosti organizácie: 06-10-19 zamestnancov

Samosprávny subjekt: 545741

IČO: 00312100

DIČ: 2021080072

IČ DPH: neplatiteľ DPH

Čísla účtov pre:

- hlavnú činnosť SK37 7500 0000 0040 2696 6602

- miestne dane a poplatky SK37 7500 0000 0040 1557 0266

- podnikateľskú činnosť SK84 7500 0000 0040 2696 6629

Obec Trenčianske Stankovce

sa nachádza v západnej časti  horskej sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na  severovýchode  Trenčianskej kotliny, ale   svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky  - Považského Inovca.  Jej katastrom  preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme na severe vidieť  juhozápadné  výbežky hornatiny Strážovských vrchov a  na západe oblé kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje.
Z historického pohľadu sa obec nachádza v strategicky dôležitom priestore, na križovatke dávnych obchodných ciest severo-južného a  východo-západného smeru. Tieto cesty spájali Balt so Stredomorím a  Hornú Nitru s Moravou cez zníženinu medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi.
Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza 8 km na juhozápad od krajského mesta Trenčín, na ľavej strane rieky Váh, v nadmornej výške od 230 do 300 m.     
Prvá, najstaršia písomná zmienka zo štyroch pôvodných obcí, pochádza z roku 1212 o obci Rozvadze. Dnešná obec - Trenčianske Stankovce - vznikla v roku 1972 zlúčením obcí Veľké Stankovce, Malé Stankovce, Rozvadze a Sedličná.
Katastrálne územia Trenčianskych Stankoviec zaberajú rozlohu 2450 ha. Obec má v súčastnosti 3375 obyvateľov. Má svoju materskú a základnú školu, ktorú navštevujú i deti zo Selca, Krivosúd Bodovky, Veľkých Bieroviec a Opatoviec. Pre spokojný život obyvateľov má obec kompletnú vybavenosť . Na území obce je postavených 812 rodinných domov a 25 bytoviek.

Turistická mapa katastra obce - Trenčianske Stankovce a okolie:

https://www.vku-mapy.sk/project/trencianske-stankovce-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce/