Ochrana a výrub drevín

Ochrana a výrub drevín

1. Predmet ochrany drevín

Ochrana drevín podľa tretej hlavy zákona o ochrane prírody a krajiny sa vzťahuje na dreviny rastúce mimo lesa. Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker, vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.

2. Zákazy na úseku ochrany drevín

Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny ( § 47 odst. 1 zákona). Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie ( §17 odst. 2 vykonávajúcej vyhlášky č. 24/2003 Z.z.).Drevinu možno poškodiť neodborným zásahom pri ošetrovaní alebo pri bežnej údržbe, ktorou je napríklad pomerne častý rez vetiev (výchovný, bezpečnostný, zdravotný, tvarovací alebo presvetlovací). Ošetrovanie drevín by preto malo byť vykonávané odborne spôsobilými fyzickými alebo právnickými osobami.

3. Povinnosti vlastníkov

Vlastník ( správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať ( §47 odst.2 zákona o ochrane prírody). Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia ( §17 odst. 3 vykonávacej vyhlášky). Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj.

4. Pôsobnosť obce (mesta) pri poškodení alebo výskyte nákazy drevín

Pri poškodení alebo nákaze drevín chorobami môže orgán ochrany prírody (obec) uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o výrube.

Ochrana drevín

1. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

2. Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

3. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

4. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2, alebo
  • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody (v zmysle Trestného zákona) na majetku, alebo
  • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva na osobitných predpisov78 / napr. Zákon o dráhach, o cestnej doprave, energetike a pod., alebo
  • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný / § 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods.1 písm. a), alebo
  • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
     

Výrub drevín

Ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 odst.3 zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas orgánu. Súhlas sa vydáva formou rozhodnutia. Konanie týkajúce sa výrubu drevín sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať nasledovné náležitosti:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa

b) katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

c) súhlas vlastníka, (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)

d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu

e) odôvodnenie žiadosti.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov