Komisie OZ

Komisia  na ochranu verejného záujmu:

predseda:

JUDr.Pavol Kadlečík

Členovia stáli:


 

Zbor pre občianske záležitosti

predseda:

Bc. Marta Jančová - poverená výkonom sobášnych obradov pre volebné obdobie 2022-2026


Členovia stáli :

 Mgr. Silvia  Justusová, príprava akcií - sobášov, slávností, smútočných rozlúčok, uvádzačka, recitátorka
Bc. Marta Jančová, rečník (zástupkyňa sobášiaceho)
Ing.Miroslava Piláthyová, príprava akcií
Ing.Eva Beňovičová (rečník)
Mária Kubasáková, recitátorka, písanie a maľovanie pamätných kníh
Mgr. Ladislav Žiško, hudobník, smútočný rečník
Zuzana Jančová, spev

Ing. Marcela Hrušovská, hudobníčka
Bc. Lucia Jančová, spev, recitácia