Menu

...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Samospráva

Samospráva a jej kompetencie

Obec Trenčianske Stankovce samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom

 • orgánov obce,
 • miestnym referendom,
 • zhromaždením obyvateľov obce.

Orgánmi obce je obecné zatupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo (ďalej aj ako "OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Pôsobnosť obecného  zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení. Organizačné otázky a spôsob rokovania obecného  zastupiteľstva upravuje organizačný a rokovací poriadok OZ. Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach má 9 poslancov.

Rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 • Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, ktorým určuje náplň práce.
 • Stále komisie pri obecnom  zastupiteľstve:
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

 

 • zlúčenie miest, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
 • odvolanie starostu, 
 • petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

Starosta obce

     Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce na štyri roky v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom vo veciach majetkovo-právnych a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce ako aj správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch (§ 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.) a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (§ 1a písm. b) zákona č. 563/2009 Zb.). Podrobne je jeho pôsobnosť upravená Zákonom o obecnom zriadení, organizačným a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva. Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia, 
 • vykonáva obecnú správu, 
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce  vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Zástupca starostu obce

Starosta obce má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostom  v písomnom poverení. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

Hlavný kontrolór obce

Hlavného kontrolóra volí obecné  zastupiteľstvo na 6 rokov. Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje zákon o obecnom zriadení, organizačný a rokovací poriadok obecného  zastupiteľstva a obecného úrdu. Kontrolnou činnosťou je kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obcea ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení OZ, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi., ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, 
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Obecný úrad

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného  zastupiteľstva a starostu bez právnej subjektivity. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prednosta vedie a organizuje prácu obecného úradu.

Obecný úrad  najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce, t. j. obecného zastupiteľstva a starostu,
 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obecného zastupiteľstva, t. j. komisií   obecného  zastupiteľstva
 • zabezpečuje písomnú agendu hlavného kontrolóra,
 • je podateľňou a výpravňou písomností obce,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • zhromažďuje podkladový materiál pre vydávanie rozhodnutí starostu obce a vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí  starostu vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného  zastupiteľstva a rozhodnutia starostu obce
 • zabezpečuje na požiadanie poslancom obecného  zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcej z platnej právnej úpravy.
 • zabezpečuje ďalšie úkony slúžiace k plneniu úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy, v zmysle platných právnych predpisov.
 • Financovanie a hospodárenie obecného  úradu tvorí súčasť rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok. Rozpočet mesta musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov. Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu v príslušnom kalendárnom roku určuje obecné  zastupiteľstvo, spravidla najneskôr na svojom prvom zasadnutí v roku. Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu kalendárneho roka, spravidla na návrh starostu obce.

Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

 • zmena v právnej úprave odmeňovania zamestnancov samosprávy,
 • organizačné zmeny,
 • systémové opatrenia.

Prehľad predpisov

Základné právne predpisy, podľa ktorých obec Trenčianske Stankovce  koná a rozhoduje pri plnení úloh samosprávy a výkone štátnej správy preneseného na obce a mestá osobitnými zákonmi (viac v súvisiacich dokumentoch):

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,

zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách,

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení naskorších predpisov (zákon o ovzduší),

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Kalendár zvozu odpadov

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:65
TÝŽDEŇ:2009
CELKOM:697187