Obsah

Všeobecno-záväzné nariadenia

VZN o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach č.7/2013

_________________________________________________________________________________________________

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Obce Trenčianske Stankovce č.2/2017

________________________________________________________________

VZN o organizácii miestneho referenda č. 01/2017

_________________________________________________________________________________________________

VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trenčianske Stankovce č.2/2007


 

VZN     o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2010


 

VZN o podmienkach držania psov vobci Trenčianske Stankovce č.1/ 2013


 

VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Obce Trenčianske Stankovce na kalendárny rok   č. 2/2013


 

VZN  o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a osobitných vecí vo vlastníctve obce  č. 3/2013

Dodatok č. 2 k VZN Obce Trenčianske Stankovce  č. 3/2013

Dodatok č. 1 k VZN Obce Trenčianske Stankovce č.3/2013


 

VZN o úhradách  za poskytované služby a úkony vykonávané ObcouTrenčianske Stankovce  č. 4/2013


 

VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  č. 2/2014

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   č.1/2015

Dodatok č. 1/2016, pod Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dodatok Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyč.1/2017 


 

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce                      č.1/2015


 

 

VZN , ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce a ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Trenčianske Stankovce č.1/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu obce Trenčianske Stankovce".                                                                             č.1/2016


 

 

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole                                                                                              č.2/2016


 

 

VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Trenčianske Stankovce

 

                                                                                                č.3/2016


 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Trečianske Stankovce 2016


 

 

VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území SR č.4/2016


 

 

VZN o nakladaní s komunálnymi VZN o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trenčianske Stankovce  č.5/2016


 

 

VZN o poskytovaní finančných príspevkov obce č. 6/2016


 

 

VZN o poskytovaní trhových miest v obci Trenčianske Stankovce č. 7/2016


 

VZN o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi  v obci Trenčianske Stankovce č.8/ 2016