...
TRENČIANSKE STANKOVCE

VZN platné

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy súkromných zriaďovateľom materských škôl na kalendárny rok 2018 s účinnosťou od 1.1.2019 so sídlom na území Obce Trenčianske Stankovce  3/2018

_________________________________________________________________________________________________

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2018

_________________________________________________________________________________________________

VZN  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Trenčianske Stankovce 1/2018

_________________________________________________________________________________________________

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Obce Trenčianske Stankovce č.2/2017

_________________________________________________________________________________________________

VZN o organizácii miestneho referenda č. 01/2017

_________________________________________________________________________________________________

VZN o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi č. 8/2016

_________________________________________________________________________________________________

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Trenčianske Stankovce č. 7/2016

_________________________________________________________________________________________________

VZN Obce Trenčianske Stankovce o poskytovaní finančných príspevkov obce č. 6/2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016

_________________________________________________________________________________________________

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trenčianske Stankovce č. 5/2016

_________________________________________________________________________________________________

VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Trenčianske Stankovce č. 4/2016

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 3/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Trenčianske Stankovce

Prevádzkový poriadok pohrebiska Trečianske Stankovce 2016

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

_________________________________________________________________________________________________

VZN , ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce a ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Trenčianske Stankovce č.1/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu obce Trenčianske Stankovce". č.1/2016

 

_______________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce

_______________________________________________________________________________________________

 

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2014

_________________________________________________________________________________________________

 

VZN o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach č.7/2013

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 4/2013 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Trenčianske Stankovce

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 3/2013 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a osobitných vecí vo vlastníctve obce

Dodatok č. 2 k VZN Obce Trenčianske Stankovce  č. 3/2013

Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2013

_________________________________________________________________________________________________

VZN o podmienkach držania psov vobci Trenčianske Stankovce č.1/ 2013

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianske Stankovce

________________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť schváleného "Územného plánu obce Trenčianske Stankovce"

________________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2010 o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Trenčianske Stankovce

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trenčianske Stankovce


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

Kalendár zvozu odpadov

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:55
TÝŽDEŇ:55
CELKOM:625064