...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Všeobecno záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce 

____________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trenčianske Stankovce 

_____________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce TS

výkres č.7

výkres č.8

______________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Trenčianske Stankovce.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Stankovce č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk

______________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti ŠK detí a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zar. šk. stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce

dodatok č.1 k návrhu VZN 2 2019

_____________________________________________________________________________________________

VZN o poskytovaní finančných príspevkov obce č. 1/2019

______________________________________________________________________________________________

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy súkromných zriaďovateľom materských škôl na kalendárny rok 2018 s účinnosťou od 1.1.2019 so sídlom na území Obce Trenčianske Stankovce  3/2018

dodatok č.1 k VZN Obce Trenčianske Stankovce č.3/2018

dodatok č.2 k VZN Obce Trenčianske Stankovce č.3/2018

_____________________________________________________________________________________________

VZN  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Trenčianske Stankovce 1/2018

______________________________________________________________________________________________

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Obce Trenčianske Stankovce č.2/2017

______________________________________________________________________________________________

VZN o organizácii miestneho referenda č. 01/2017

______________________________________________________________________________________________

VZN o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi č. 8/2016

______________________________________________________________________________________________

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Trenčianske Stankovce č. 7/2016

______________________________________________________________________________________________

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trenčianske Stankovce č. 5/2016

Dodatok č.1 k VZN 5/2016 

______________________________________________________________________________________________

VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Trenčianske Stankovce č. 4/2016

______________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

_________________________________________________________________________________________________

VZN , ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Trenčianske Stankovce a ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Trenčianske Stankovce č.1/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu obce Trenčianske Stankovce". č.1/2016

 

_______________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce

_______________________________________________________________________________________________

 

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2014

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 4/2013 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Trenčianske Stankovce

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 3/2013 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a osobitných vecí vo vlastníctve obce

Dodatok č. 2 k VZN Obce Trenčianske Stankovce  č. 3/2013

Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2013

_________________________________________________________________________________________________

VZN o podmienkach držania psov vobci Trenčianske Stankovce č.1/ 2013

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianske Stankovce

Uznesenie č. 102021

________________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť schváleného "Územného plánu obce Trenčianske Stankovce"

________________________________________________________________________________________________

VZN č. 1/2010 o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Trenčianske Stankovce

_________________________________________________________________________________________________

VZN č. 2/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trenčianske Stankovce


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

Kalendár zvozu odpadov

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 159
TÝŽDEŇ: 1601
CELKOM: 382008