...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Komisie zriadené pri OZ

KOMISIE, ZRIADENÉ PRI OBECNOM  ZASTUPITEĽSTVE  OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE :

1. Komisia  kultúry, školstva a športu

predseda:

Patrik Tomík

   
     Členovia stáli: Mgr. Silvia Justusová
  Jana Dutková
  Dušan Dutko
  Ing. Michaela Ježíková
  Karol Ježík
  Pavol Múdry
  Peter Húdek
  Anna Navrátilová
  Mgr. Mária Obdržalová
  Marek Tanáč
   
       


 

   
   
   


 

   
      
2. Komisia  na ochranu verejného záujmu

predseda:

Peter Justus

   
     Členovia stáli: PaedDr. Oľga Šmatláková
  Ing. Jozef Kadák
   
   


 

Zbor pre občianske záležitosti

predseda:

PaedDr. Oľga Šmatláková

   
    Členovia stáli :  
  Mgr. Silvia  Justusová, príprava akcií, uvádzačka, recitátorka
  PaedDr. Oľga Šmatláková, rečník (zástupkyňa sobášiaceho)
  Peter Justus, rečník (zástupca sobášiaceho)
  Ing.Eva Beňovičová (rečník)
  Mária Kubasáková, recitátorka, písanie a maľovanie pamätných kníh
  Mgr. Ladislav Žiško, hudobník, smútočný rečník
  Zuzana Jančová, spev
     Ing. Marcela Hrušovská, hudobníčka
  Dana Hrušovská, spev
  Barbora Fraňová, hudba+spev
    Sabína Fraňová, hudba+spev
   
   
   
   
   

     

 
     Člen - tajomník ZPOZ:  
Príprava sobášov, slávností a akcií  ZPOZ Mgr. Silvia Justusová
Príprava smútočných rozlúčok Mgr. Silvia Justusová
   
Poslanci, poverení výkonom sobášnych obradov pre volebné obdobie r. 2018-2022: PaedDr. Oľga Šmatláková
  Peter Justus