Územný plán

 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Trenčianske Stankovce č.2

Územný plán Trenčianske Stankovce č.2 ZČ

2 ZD2 ÚPN TS Č Komplexný výkres

3 ZD2 ÚPN TS Č Ochrana prírody a krajiny

4 ZD2 ÚPN TS Č Výkres verejného dopravného vybavenia

5 ZD2 ÚPN TS Č Výkres verejného technického vybavenia

6 ZD2 ÚPN TS Č Výkres ZPP

7 ZD2 ÚPN TS Č Schéma záväzných častí a VPS

8 ZD2 ÚPN TS Č Výkres regulácie

 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Trenčianske Stankovce č.1

ZaD ÚPN Trenčianske Stankovce-Záväzná časť

ZaD ÚPN Trenčianske Stankovce §25.pdf

ZD2015 ZaD TS N 2-komplex.pdf

ZD2015 ZaD TS N 3-ochrana prírody.pdf

ZD2015 ZaD TS N 4-doprava.pdf

ZD205 ZaD TS N 5 -infraštruktúra.pdf

ZD2015 TaD TS N 6 - zpp.pdf

ZD 2015 ZaDTS N 7 - vps.pdf

ZD 2015 ZaD TS N 8-regulácie.pdf

 

 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE  stiahnúť súbor  zip   - 135 MB.
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Trenčianske Stankovce stiahnúť súbor  zip   - 26 MB       november 2015
   
Dokumenty  
1 ÚPN TRENČIANSKE STANKOVCE Čistopis    A4 PDF
2 ÚPN TRENČIANSKE STANKOVCE Záväzná časť - Čistopis  A4 PDF
   
Výkresy, súbory PDF  
1 Výkres širších vzťahov 1:50 000
2 Komplexný výkres priestorového usporiadania funkčného využívania územia 1:50 000
3 Ochrana prirody a tvorby krajiny a prvkov ÚSES 1:10 000
4 Výkres verejného dopravného vybavenia 1:50 000
5 Výkres verejného technického vybavenia 1:50 000
6 Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely 1:50 000
7 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 1:50 000
8 Výkres regulácie 1:5000

 


Obstarávateľ
Obec TRENČIANSKE STANKOVCE

Spracovateľ
Ing. Mária Krumpolcová, AŽ PROJEKT
Toplianska 28, 821 07 Bratislava
atelier@azprojekt.sk

JÚN 2011

* formát PDF prehliada program Adobe Reader - www.adobe.com