Povinne zverejňované informácie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 1. Osobne

  Na podateľni Obecného úradu 

  Adresa
  Trenčianske Stankovce 362
  913 11 Trenčianske Stankovce

  Úradné hodiny

  Pondelok 7:30 – 15:30
  Utorok  7:30 – 15.30
  Streda  7:30 – 17:00
  Štvrtok  nestránkový deň
  Piatok  7:30 – 14.00
 2. Písomne

  poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu

  Adresa
  Obecný úrad Trenčianske Stankovce
  Trenčianske Stankovce 362
  913 11 

 3. Elektronickou poštou
  podatelna@trencianskestankovce.sk
 4. Ústne

  U ktoréhokoľvek pracovníka MsÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1 Záznam o ústnej sťažnosti  

        

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Ďurišová

 

Postup obce Trenčianske Stankovce pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí podľa zákona č.211/2000 Z.z., vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Trenčianske Stankovce vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č.211/2000 Z.z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.
 
Zo závažných dôvodov môže obec Trenčianske Stankovce predĺžiť horeuvedenú lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

SADZOBNÍK CIEN za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Trenčianske Stankovce

Spôsob úhrady

1. V hotovosti v pokladni Obecného úradu

2. Bezhotovostným prevodom na účet

3. Poštovou poukážkou