Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie
...
TRENČIANSKE STANKOVCE

Prednosta OcÚ

 

Mtgr.Ľubica Ďurišová

Mgr.Ľubica Ďurišová

tel..č. 032/6576625, 0905 462 101

prednosta@trencianskestankovce.sk

Postavenie a právomoci prednostu mestského úradu:

§ 17

(1) Ak je  v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

 

(Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.)