Obsah

Stanovy TJ Sokol

S T A N O V Y

občianskeho združenia Telocvičná jednota Sokol Trenčianske Stankovce
 

Čl. I.

Základné ustanovenia

 • 1) Telocvičná jednota Sokol Trenčianske Stankovce (ďalej len „ TJ") je dobrovoľným samo- statným aotvoreným združením fyzických osôb (ďalej len „člen") amá samostatnú právnu subjektivitu.
 • 2) TJ má pôsobnosť na území Slovenskej republiky.
 • 3) Sídlom TJ sú Trenčianske Stankovce, okres Trenčín.
 • 4) TJ je organizačne súčasťou občianskeho združenia Sokol na Slovensku so sídlom v Bratislave avrámci neho teritoriálne súčasťou Župy trenčianskej M.R. Štefánika so sídlom v Trenčíne.

   

Čl. II.

Hlavné ciele a poslanie

1) Cieľom TJ  je zabezpečovať a podporovať  rozvoj telesných, duchovných a mravných hod-

nôt každého člena v náväznosti na národné tradície a v duchu demokratických zásad, vychá-

dzajúc z tradície programového diela Dr. Miroslava Tyrša a Dr. Ivana Branislava Zocha,

z duchovného odkazu T.G. Masaryka a M.R. Štefánika a v súlade so stanovami Sokola na  Slovensku.

 • 2) TJ usporiadava a organizuje športovú, turistickú, telovýchovnú, kultúrnu,spoločenskú

a vzdelávaciu aktivitu s cieľom zvyšovať telesnú zdatnosť a zlepšenie zdravia svojich členov, kladie dôraz na harmonický rozvoj osobnosti po stránke telesnej, estetickej, duchovnej a mravnej.

3) TJ neustále rozširuje svoju členskú základňu.
 

Čl. III.

Členstvo v TJ

 • 1) Členom TJ samôže stať každý občan alebo obyvateľ žijúci na území SR, ktorý súhlasí s týmito stanovami astanovami Sokola na Slovensku. Osoby mladšie ako 14 rokov potrebujú písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • a) oprijatí za člena rozhoduje predsedníctvo jednoty
 • b) dokladom očlenstve je platný členský preukaz
 • 2) Členstvo zaniká:
 • a) vystúpením na základe písomného oznámenia
 • b) úmrtím
 • c) vylúčením

Vylúčený môže byť člen, ktorý

 • a) zvlášť hrubo porušil ustanovenia stanov TJ alebo stanov Sokola na Slovensku, sokolskú

disciplínu lebo česť

 • b) bol právoplatne odsúdený za závažný trestný čin
 • c) neplní finančné ainé záväzky voči TJ aSokolu na Slovensku
 • d) je dlhodobo neaktívny.

Návrh na vylúčenie člena prerokuje predsedníctvo jednoty na svojej schôdzi, na ktorú musí byť dotyčný aspoň 7 dní vopred pozvaný. Uznesenie o vylúčení člena musí predsedníctvo zaslať členovi poštou doporučene aj s upozornením, že sa môže do 14 dní od doručenia odvolať na predsedníctvo župy, ktoré rozhoduje s konečnou platnosťou.

Vylúčený člen sa môže uchádzať znovu o členstvo len vo svojej jednote. O jeho znovuprijatí rozhoduje predsedníctvo jednoty.

Zánikom členstva nezaniká povinnosť uhradiť dlžnícke čiastky  záväzky.
 

Čl. IV.

Práva a povinnosti členov

Práva členov sú:

 • - zúčastňovať sa na telovýchovnom, športovom, kultúrno-spoločenskom ainom živote TJ

      a Sokola na Slovensku

 • - zúčastňovať sa na schôdzach
 • - byť informovaný odianí vTJ, župe vSokole na Slovensku
 • - podávať pripomienky, návrhy, odvolania asťažnosti apožadovať do 30 dní na ne odpoveď
 • - člen nad 18 rokov môže voliť abyť volený do funkcií na všetkých stupňoch združenia Sokola na Slovensku (TJ, župa, ústredné orgány Sokola na Slovensku).

Povinnosti členov sú:

 • - plniť úlohy vyplývajúce zplatných stanov TJ astanov Sokola na Slovensku
 • - vykonávať prijaté funkcie aplniť uznesenia
 • - platiť stanovené príspevky evidované včlenských preukazoch
 • - šetriť azveľaďovať sokolský majetok
 • - propagovať činnosť TJ aSokola na Slovensku.

   

Čl. V.

Organizačné usporiadanie

 • 1) Činnosť jednoty riadi akontroluje
 • - členská schôdza TJ
 • - predsedníctvo TJ
 • - dozorná a kontrolná komisia TJ (ďalej len „DaKK").
 • 2) Organizačne sa TJ delí na jednotlivé oddiely.
 • 3) Členská schôdza TJ
 • a) je najvyšším orgánom TJ, zvoláva ju predsedníctvo TJ najmenej jedenkrát ročne
 • b) na členskej schôdzi sa zúčastňujú všetci členovia TJ, hlasovacie právo majú iba členovia starší ako 18 rokov
 • c) členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov auznesenie je platné, ak ho odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných
 • d) na prerokovanie zvlášť dôležitých neodkladných záležitostí zvolá predsedníctvo mimoriadnu členskú schôdzu, ato:

-  na základe uznesenia dvojtretinovej väčšiny členov predsedníctva

      -  na základe žiadosti aspoň jednej tretiny členov

                  -  na základe žiadosti DaKK.

 • e) členská schôdza:

-  schvaľuje vlastné stanovy a poriadky TJ, ich zmeny a doplnky, symboly TJ

      -  prerokúva a schvaľuje správu predsedníctva o činnosti a hospodárení TJ v minulom

                     období, plán činnosti a rozpočet pre budúce obdobie, správu dozornej a kontrolnej

                     komisie

      -  volí a  odvoláva starostu, členov predsedníctva, dozornú a kontrolnú komisiu a dele-

         gátov do vyšších orgánov Sokola na Slovensku

      -  rozhoduje o zásadných otázkach hospodárenia

      -  vyjadruje sa k členstvu v župe

      -  rozhoduje o zrušení jednoty, prípadne o zlúčení jednoty s inou jednotou

      -  rozhoduje o organizačnej štruktúre TJ

 • 4) Predsedníctvo telocvičnej jednoty
 • a) je výkonným orgánom jednoty, riadi činnosť azodpovedá za ňu medzi členskými schô-

     dzami. Volebné obdobie predsedníctva trvá štyri roky,  pokiaľ členská  schôdza  neurčí

     inak.

 • b) Do predsedníctva sú volené funkcie: starosta, tajomník, hospodár, kronikár, dvaja členovia.

Členmi predsedníctva sú všetci vedúci oddielov, zvolení členskou schôdzou oddielu.

 • c) Predsedníctvo:

-  zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze jednoty a vyšších orgánov Sokola na

         Slovensku a vytvára podmienky pre stály rozvoj jednoty     

      -  rozhoduje o konkrétnych opatreniach v hospodárení jednoty, hlavne schvaľuje zmluvy  

         o nadobúdaní majetku, o zriaďovaní hospodárskych zariadení a začatí investičných  

         prác

      -  zriaďuje podľa potreby  oddiely a komisie a dohliada na ich činnosť

      -  kooptuje na uvoľnené funkcie do predsedníctva zvolených náhradníkov

      -  rozhoduje o prijatí člena jednoty

      -  rozhoduje o vylúčení člena jednoty na základe uznesenia členskej schôdze

                  -  zvoláva členskú schôdzu jednoty, ktorej je za všetky svoje rozhodnutia zodpovedný

            d)   Starosta jednoty:

                 -  je oprávnený konať menom jednoty vo všetkých záležitostiach jednoty

                 -  poveruje iného člena predsedníctva konkrétnym poslaním ako svojho zástupcu

                 -  zvoláva predsedníctvo jednoty a predsedá jej schôdzam

                 -  predsedá členskej schôdzi jednoty

 • d) Tajomník jednoty:

-  vedie písomnú agendu jednoty s výnimkou agendy o majetku a hospodárení

      - šíri informácie v rámci jednoty

 • e) Hospodár jednoty:

-  vedie všetku agendu o majetku a hospodárení TJ, spracováva daňové priznania 

         a ostatné písomnosti vyplývajúce so všeobecných právnych predpisov, súvisiacich  

         s majetkom a hospodárením jednoty

 • f) Kronikár jednoty:

-  zaznamenáva v kronike najdôležitejšie udalosti zo všetkých oblastí činnosti jednoty

g)   Menom jednoty môžu rokovať aj ďalší činovníci poverení predsedníctvom jednoty.

 • 5) Dozorná akontrolná komisia jednoty je nezávislým kontrolným orgánom jednoty

            a zameriava sa na posudzovanie hospodárenia oddielov a ostatných organizačných útvarov 

            jednoty.  Za svoju činnosť je zodpovedná členskej schôdzi jednoty. Dozorná a kontrolná 

komisia je spravidla 3 až 5 členná, členovia si zvolia svojho predsedu. Volebné obdobie 

komisie trvá štyri roky,  pokiaľ členská  schôdza  neurčí inak.
 

Čl. VI.

Hospodárenie

 • 1) Majetok TJ tvorí:
 • - nehnuteľný majetok
 • - hnuteľný majetok
 • - pohľadávky iný finančný majetok
 • - peňažné prostriedky na účtoch, akciách ainých cenných papieroch avhotovosti.
 • 2) Zdroje majetku TJ:
 • - dotácie apríspevky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce od iných organizácií
 • - podiel členských príspevkov Sokola na Slovensku, oddielové príspevky
 • - iné príspevky adary členov
 • - príspevky adary nečlenov TJ
 • - príjmy od sponzorov
 • - príjmy zo športovej, kultúrnej aspoločenskej činnosti
 • - ostatné rôzne príjmy
 • 3) Majetok eviduje hospodár TJ vzmysle všeobecne platných právnych predpisov apredpisov oučtovníctve.
 • 4) TJ má založený jeden účet. Každý oddiel hospodári samostatne. Na spoločných výdavkoch sa jednotlivé oddiely podieľajú alikvotne podľa počtu členov oddielu. Každý oddiel má svojho pokladníka. Hospodárením vTJ je poverený hospodár, ktorý je členom predsedníctva TJ.

   

Čl. VII.

Symbolika TJ

 • 1) Znak:
 • 2) Členovia jednoty sa oslovujú „sestra", „brat". Medzi ženami navzájom amedzi mužmi používajú tykanie.
 • 3) Sokolským pozdravom je zvolanie: „Nazdar".
 • 4) Členovia TJ môžu nosiť sokolský kroj asokolský odznak, ktorých vzhľad schvaľuje zjazd

Sokola na Slovensku.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 • 1) Stanovy sú vsúlade so stanovami Sokola na Slovensku, prerokované aschválené V. zjazdom Sokola na Slovensku dňa 21.4.2001 azaevidované na Ministerstve vnútra SR dňa

           29.6.2001 č.sp.: WS/1-900/90-3012-7.

 • 2) Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou TJ, účinnosť nadobudnú dňom registrácie TJ Ministerstvom vnútra SR.

Prerokované a  schválené členskou schôdzou TJ Sokol Trenčianske Stankovce

dňa 22.11.2002.