Obsah

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Obce Trenčianske Stankovce na kalendárny rok č. 2/2013

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2014

Dodatok č. 1/2015  VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V Š E O B E C.  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, elektroodpadu a elektrozariadení                         č. 3/ 2005 

Dodatok č.1/2012                                Schválené Uzn.OZ č. 70/2012 dňa 10.12.2012

 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E   č. 1/2006
o úhradách za poskytované služby obcou Trenčianske Stankovce

 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  č. 3 /2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

V Š E O B E C.  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E
Prevádzkový poriadok pohrebiska
č. 4 /2007
VZN č.4/2007    platí od 1.9.2013

príloha č. 1 

 

V Š E O B E C.  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E
Prevádzkový poriadok pohrebnej služby               č. 5 /2007

 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E   č. 1 /2009
o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a osobitných vecí vo vlastníctve obce.

Dodatok č.1      zmena od 1.1.2013

 

V Š E O B E C.  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Trenčianske Stankovce
č. 4 /2009

 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E   č. 3 /2011 
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E   č. 1 /2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Príloha č.1:     daň z nehnutelností,poplatky
Príloha č.2:        Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva
Príloha č.3:        Ohlásenie k dani za ubytovanie
Príloha č.4:     OHLÁSENIE  K  POPLATKU  ZA   KO  a DSO  

   

V Š E O B E C.  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E

prevádzkový poriadok pohrebiska   č.5/ 2013   

 

V Š E O B E C.  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni

Príloha  Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku
č. 1 /2008